Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn gäller för hantering av personuppgifter inom Atria Sweden AB.

 

Alla som kontaktar Atria ska kunna vara säkra på att deras personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med respekt för privatlivet. Atria behandlar därför personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Atria eller av någon annan för Atrias räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi på Atria behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post och adress, som du själv har tillhandahållit oss i syfte att återkoppla till dig eller förmedla nyheter. Det kan t.ex. vara att du har fyllt i ett frågeformulär på vår hemsida, gjort ett inlägg på någon av de sociala media där Atria är representerade, reklamerat en vara eller anmält dig till ett nyhetsbrev. 

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är antingen samtycke tex när det gäller nyhetsbrev eller att vi har ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter tex för att besvara frågor eller återkoppla i samband med reklamationer. Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen. Du kan, så länge uppgifterna finns lagrade hos Atria, begära att få ett utdrag på uppgifterna eller att få uppgifterna rättade eller raderade. Du har också rätt att klaga på behandlingen till Datainspektionen. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan.

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att göra det på genom att skicka ett mail till vår konsumentkontakt, konsumentkontakt@atria.com.